Wij gaan voor-lezen!

Taal en lezen krijgen veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen de Nederlandse taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig dat taal adequaat gebruikt wordt. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 

Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact met voorschoolse voorzieningen en zijn er VVE-plekken beschikbaar in onze voor- en vroegschoolse voorzieningen binnen ons IKC. Op basis van informatie vanuit de voorschoolse voorziening, kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een taalachterstand. We werken bij spelling en lezen met onderwijsplannen.

Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(lees)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). Daar waar nodig, als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven, maar ook preventief, zetten we onze taal/lees-specialist in voor extra taal(lees)onderwijs. Deze taal/lees-specialist is drie dagen per week beschikbaar om in dit extra aanbod in taal, lezen en woordenschat te voorzien.  

Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met de Bieb op School, waardoor we van de expertise gebruik kunnen maken. Zowel technisch lezen, begrijpend lezen als leesplezier hebben een bovengemiddelde aandacht op ons IKC.