De Medezeggenschapsraad

IKC De Droomgaard heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit vier leden: twee gekozen ouders en twee personeelsleden. Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. Waar de ondernemingsraad zoveel mogelijk de belangen van de werknemers in een bedrijf behartigt, probeert de MR door periodiek overleg tussen personeel en ouders, de belangen van de school in al haar geledingen zo goed mogelijk te behartigen. Van elke vergadering van de MR wordt een verslag gemaakt. Ouders kunnen ook de MR-leden persoonlijk benaderen met vragen, voorstellen of wensen. Elke vergadering van de MR is openbaar en kan door ouders bezocht worden.
Notulen van de vergadering kunnen worden opgevraagd via mr.droomgaard@liemersnovum.nl.  

Even voorstellen:

Functie Naam
Oudergeleding

Suzanne de Kleyn
Maickel Schmidt

Leerkrachtgeleding

Ina Weijers
Janneke Altena