Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Samen met de MR wordt de schoolgids vastgesteld. De schoolgids dient als informatievoorziening richting ouders. Hierin vindt u alle (praktische) informatie over de school. De schoolgids is van onze website te downloaden. 

 

Schoolplan

Iedere school maakt vierjaarlijks een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar onze school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we onze doelen en plannen beschreven in ons jaarplan.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp onze school kan bieden. 
In verband met de samenvoeging, zijn we de komende periode bezig met een nieuw schoolondersteuningsprofiel. Op het moment dat deze is vastgesteld, vindt u deze hieronder terug.